โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมออนไลน์ ประเด็นคนพิการและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 ณ ห้อง Co – Working Space บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน มอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ คำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนจากกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ในเรื่อง ประเด็นคนพิการและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) : การสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงสิทธิที่เท่าเทียมกัน และโอกาสสำหรับทุกคน (Webinar series on Disability-Inclusion and the COVID-19 Pandemic: Ensuring Accessibility, Equal Rights and Opportunities for All) เพื่อหารือในประเด็นคนพิการในการหาแนวทางการลดช่องว่าง และข้อท้าทายของนโยบาย ในบริบทของ COVID-19 การตอบสนองความต้องการของคนพิการ ตลอดจนการแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19 นอกจากนี้ยังเป็นการสำรวจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง สามารถร่วมกันระบุและดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อปกป้องและเพิ่มศักยภาพให้กับคนพิการในการบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ได้อย่างไร การสัมมนาครั้งแรกนี้ จะมุ่งเน้นใน เรื่อง การมีส่วนร่วมของคนพิการ เพื่อการตอบสนองความต้องการของคนพิการและการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)  สภาอาเซียนเพื่อคนพิการ (ASEAN Disability Forum : ADF) และเครือข่ายการเข้าถึงการเลือกตั้งทั่วไปของคนพิการ (General Election Network for Disability Access : AGENDA) และองค์กรคนพิการของอาเซียน

 


  • Today: 849
  • Total: 84.508