วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รักษาการในตำแหน่ง อธิบดี พก. ร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำเสนอประเด็นปัญหาและชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

แกลเลอรี่