โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุม รับฟังความเห็นต่อ ร่างเอกสารและร่างมติ เรื่อง “การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีการระบาดใหญ่”

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำโดย นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อรับฟังความเห็นต่อ ร่างเอกสารและร่างมติ เรื่อง “การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีการระบาดใหญ่” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจากทั่วประเทศ ทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิชาการ/วิชาชีพ ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชนและประชาชน มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะมากขึ้น ตั้งแต่การให้ความเห็นต่อข้อถกแถลง (Point for Discussion) ในภาพกว้างของประเด็นที่มีผู้เสนอให้พิจารณาเป็นร่างระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่ชาติครั้งนี้ ได้แก่ 1) ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต และ 2) การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ โดยมีนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ประธานคณะทำงานข้อเสนอฯ เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่


  • Today: 765
  • Total: 79.138