โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุม Focus Group ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ หารือแนวทางการดำเนินงานคนพิการออทิสติก

วันนี้ (13 ส.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 6 ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดน่าน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยอธิบดี พก. มอบหมาย นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เข้าร่วมการประชุม Focus Group ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ในพื้นที่ เพื่อหารือในประเด็นแนวทางการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายบุคคลออทิสซึ่ม บทบาทการทำงาน โดยวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดของกลไกที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการทำงานบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสซึ่มในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนโครงการถอดบทเรียนและการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยมีนายธีรพนธ์  วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด โรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือ

 

 


  • Today: 34
  • Total: 81.719