โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุม Focus Group ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ หารือแนวทางการดำเนินงานคนพิการออทิสติก จ.สกลนคร

วันนี้ (24 ส.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโฆษิต โฆสณสันติ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยอธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุม Focus Group ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ในพื้นที่ เพื่อหารือในประเด็นแนวทางการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายบุคคลออทิสซึ่ม บทบาทการทำงาน โดยวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดของกลไกที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการทำงานบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสซึ่มในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนโครงการถอดบทเรียนและการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวเปิดประชุม นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ พก. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด โรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือ

 


  • Today: 463
  • Total: 81.586