โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ)

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พก. ในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)  เป็นประธาน พร้อมด้วยนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายณัฐพงศ์  พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ และ นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารกระทรวง พม. รวมถึงชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน โดยศูนย์ฟื้นฟูฯ ดังกล่าว จะเป็นศูนย์ชุมชนให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ และคนพิการติดเตียง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) เพื่อป้องกัน ฟื้นฟู และลดความเจ็บป่วยและพิการซ้อน รวมทั้งมีแผนการขยายศูนย์ดังกล่าวไปยังชุมชนเอื้ออาทรอื่นอีกต่อไป

 


  • Today: 1513
  • Total: 83.644