โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมพิธีเปิดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นด้านการสร้างความร่วมมือคนหูหนวกประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย

วันนี้ (11 ก.ย. 63) เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมพลัส 2 - 3 โรงแรมแกรนด์ ฮาเวิร์ด กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจคนหูหนวกในเวทีประชุมระดมความคิดเห็นด้านการสร้างความร่วมมือคนหูหนวกประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย ด้วยสมาคมคนหูหนวกแห่ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก Japanese Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (JSRPD) และมูลนิธินิปปอน (Nippon Foundation) ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นด้านการสร้างความร่วมมือคนหูหนวกประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย (Collaboration Forum on Deaf: "Deaf Guide" in Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจ และระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (คนหูหนวก) ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้จริง ตลอดจนการส่งเสริมให้คนหูหนวกที่รักในการทำงานด้านการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกลุ่มเป้าหมายคนหูหนวกในประเทศไทยและคนหูหนวกจากต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 35 คน

 


  • Today: 1436
  • Total: 79.799