โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมภาคีเครือข่าย บูรณาการระบบส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ

วันนี้ (18 มี.ค.63) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับมอบหมายจาก อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ "บูรณาการระบบส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ ครั้งที่ 1/2563 โดยพิจารณาอนุมัติโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน และสรุป สรุปการพิจารณาอนุมัติโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ จากกรอบวงเงินปีงบประมาณ 2563 พร้อมกับพิจารณาโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ กรอบงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อให้คนพิการเข้าสู่ระบบการจ้างงานและการมีงานทำอย่างสมบูรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 


  • Today: 1513
  • Total: 83.644