โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อความป็นเลิศในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์"

วันนี้ (1 ก.ย. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Canna ชั้น Lobby โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร อธิบดี พก. มอบหมายให้นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานร่วมรับฟังการนำเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการและมอบประกาศนียบัตร "โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อความป็นเลิศในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์" โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มุ่งเน้นให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและทำงานเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และนำไปสู่ผลผลิตในรูปแบบ RoadMap นวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาของ พก. ต่อไป

 


  • Today: 1509
  • Total: 83.640