โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมหารือโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ปี 64

วันที่ 7 มิ.ย. 64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องหลักเมือง 2 ชั้น 3 ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม โดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน มิติด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย มีแผนเป้าหมายพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 3 มี.ค.64 เพื่อดำเนินโครงการฯ ของเหล่าทหาร 4 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพไทย ทบ. ทร. ทอ. และหน่วยสนับสนุนยุทธการ โดย มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการฯ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ร่วมกัน ทั้งนี้ พลตรีเพชรัตน์ ลิ้มประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นประธานฯ
___________________________

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่