โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมหารือ UNDP เพื่อส่งเสริมคนพิการเข้าถึงบริการภาครัฐภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาด

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม D.E.P. WAR ROOM อาคาร 60 ปี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme :UNDP) หารือในประเด็นการช่วยเหลือและส่งเสริมคนพิการในช่วงระหว่างและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อนำผลสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาวิเคราะห์แก้ปัญหาตามความเหมาะสมเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงการบริการอย่างเต็มรูปแบบ และข้อมูลที่จำเป็นทั้งในด้านการป้องกัน เศรษฐกิจ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมการประชุม

 

 


  • Today: 16
  • Total: 81.702