โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมออกหน่วยปฏิบัติการ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ

วันนี้ (12 ก.พ.63) เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  พก. โดย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่พระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการที่ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้มีกิจกรรมสนับสนุนให้คนพิการที่มาขอรับบริการทำขาเทียมได้รับการฝึกอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ และตัดผมชาย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงตนเองได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมออกหน่วยให้คำปรึกษาด้านสิทธิ สวัสดิการ และการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมถึงการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพของคนพิการ

 


  • Today: 29
  • Total: 81.714