โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ One stop service

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารบูรพาทิศ ชั้น 4 โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงานในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ One stop service for person with disabilities :OSSC for PWDs เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาล ลักษณะเป็น one stop service ครอบคลุมบริการทั้งด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม ตอบสนองความต้องการของคนพิการ ได้เข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการของรัฐ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรมีความรู้ทักษะในการดูแลคนพิการ ทั้งในด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ/อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และด้านสวัสดิการสังคมอื่นๆ ซึ่งถือโครงการมอบของขวัญแก่คนพิการทั่วประเทศปี 2563 เป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรง โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมงาน


  • Today: 455
  • Total: 81.578