โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วม จ.สงขลา จัดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์  คอนเวนชั่นฮอลล์ เอ ชั้น 8  โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” โดยนางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยายเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของทุกข่วงวัย/สิทธิพลเมือง" บรรยายเรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และสิทธิประโยชน์กับคนพิการ" การบรรยายเรื่อง "การทำงานเชิงรุกของเครือข่ายค้นสังคมในพื้นที่" การอภิปรายเรื่อง "การคัดกรองคนพิการ การพัฒนาทักษะและการดูแลช่วยเหลือคนพิการในการดำรงชีวิต" และการบรรยายเรื่อง "บทบาทภารกิจของเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน" โดยมีนายสมคะเน จริตงาม ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน


  • Today: 452
  • Total: 81.575