โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่การเคหะลาดหลุมแก้ว 2 จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (30 ต.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ การเคหะลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ร่วมกับผอ.เคหะจังหวัดปทุมธานีสาขา 3 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปทุมธานี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ การเคหะลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมพื้นที่พัฒนาด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพกลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 15 ครอบครัวและเตรียมรองรับการประกอบอาชีพเกษตร Smart Farmer ปลูกผักสลัด และผักสวนครัว เพื่อขยายผลต่อยอดจากสมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี อีกทั้งผนึกกำลังคนพิการร่วมกันในการส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพคนพิการให้เกิดความยั่งยืน และเตรียมพร้อมสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal อีกทั้งยังเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มคนหูหนวกในอาคารที่พักอาศัย ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) อาคาร 55 จังหวัดปทุมธานีได้ในอนาคต

แกลเลอรี่


  • Today: 189
  • Total: 73.550