โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดำเนินงานบ้านอุบลฮักแพง และบ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี

วันนี้ (20 ต.ค. 63) เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดยนางณฐอร  อินทร์ดีศรี เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ลงพื้นที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ จากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมอาคารหอพักผู้รับบริการ โรงอาหาร โรงครัว และการฝึกอาชีวะบำบัดโดยมี นางสาวชุติมา ดวงประชา ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้น เดินทางต่อไปยังศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมเยียมชมโรงเพาะเห็ด การทอผ้า การฝึกอาชีพ สวนมะนาว โรงเลี้ยงไก่ไข่ แล้วร่วมปลูกต้นไม้

 

แกลเลอรี่


  • Today: 1437
  • Total: 79.800