โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ร่วมภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและบริการทางสังคมแก่กลุ่มเปราะบาง

วันนี้ (26 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. - 13.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. และคณะร่วมลงพื้นที่ตำบลท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นำโดยนายจุติ  ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปะเยี่ยมประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม โดยได้มอบบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 5 หลัง สำหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยมีสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ ยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกรอบ ถุงยังชีพ และเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าผักสวนครัวให้กับผู้นำชุมชน 14 หมู่บ้าน เพื่อนำไปปลูกไว้รับประทานในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป จากนั้น ได้เดินทางไปพบปะประชาชนจาก 3 สถาบันหลัก : บ้าน วัด โรงเรียน สร้างพลังชุมชน ตามแนวคิด “บวร” ประกอบด้วยพระภิกษุ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้มีคุณภาพ ด้วยความรู้และทักษะทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม อีกทั้งได้เดินทางไปมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ บ้านสวนดินทอง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

จากนั้น เวลา 13.30 น. อธิบดี พก. ได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการบูรณาการงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

 


  • Today: 40
  • Total: 81.724