โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ลงพื้นที่ ติดตามโครงการ "สวนเกษตรต้มยำ" เพื่อคนพิการ พร้อมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จ.พิษณุโลก

วันนี้ (9 มี.ค. 63) เวลา 09.30 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2563 นำโดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้รับฟังสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ "สวนเกษตรต้มยำ" ซึ่ง พก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเศรวร ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด การอบรมและพัฒนาอาชีพให้คนพิการ รวมถึงวางแผนดำเนินการในอนาคต โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มยำและลาบ ทั้งนี้ มีชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จ.พิษณุโลก เป็นเครือข่ายที่ผลิตวัตถุดิบ และจะมีแผนการจัดการอบรมเชฟแม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มเป้าหมายครอบครัวคนพิการปลายเดือนมีนาคม และดำเนินการจัดจำหน่ายในเดือนเมษายนนี้ จากนั้น อธิบดี พก. พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องต้มยำ ที่อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมา อธิบดี พก. ได้ลงพื้นที่ศูนย์บริการคนพิการชมรมเพื่อผู้ปกครองทางจิต จ.พิษณุโลก เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ “สวนเกษตรต้มยำ” และการดำเนินงานของศูนย์ฯ

จากนั้นในช่วงบ่าย ณ ประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ศาลากลาง จ.พิษณุโลก อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมติดตาม นิเทศงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก โดยได้มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในด้านสิทธิและสวัสดิการต่างๆ เช่น การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นต้น

 


  • Today: 478
  • Total: 81.600