โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ศึกษาดูงานศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ จ. สงขลา

 

 

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ นำคณะข้าราชการ พก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) และร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของพื้นที่ โดยมีนายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ อบจ.สงขลา ได้มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา หรือ Smile Service For All Songkhla โดยเป็นต้นแบบจังหวัดที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล Smile City for all เพื่อศึกษาและนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ Smile City For All และการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 985
  • Total: 84.643