โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. หารือ กองตรวจราชการ สป.พม. เตรียมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 1 กรม 1 ชุมชน

วันนี้ (เวลา 09.30 น.) ณ ห้อง Co-Working Space นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หารือร่วมกับนายศราวุธ มูลโพธิ์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สป.พม. และนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 และนายธนชัย อาจหาญ หัวหน้าสำนักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคม เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 1 กรม 1 ชุมชน/พื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาสังคม โดยการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในระดับครัวเรือน การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในระดับกระทรวง และต่างหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานร่วมกัน และเกิดการแก้ไขปัญหาสังคมในระดับครัวเรือนอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 48
  • Total: 81.731