โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. อบรมผู้ช่วยคนพิการ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ ระดับพื้นฐาน พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1 - 2 เตรียมความพร้อมผู้ช่วยคนพิการเพื่อช่วยเหลือคนพิการในระดับพื้นที่

วันนี้ (17 ส.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ  โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ช่วยคนพิการ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ ระดับพื้นฐาน พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงจองมนุษย์ (อพม)นักบริบาลชุมชน(CG) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายในพื้นที่โรงพยาบาล 32 แห่ง 22 จังหวัด รวม 2 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 163 คน

 

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะคนพิการ ที่ปัจจุบันจดทะเบียนคนพิการ จำนวนกว่า 2 ล้านคน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและบริการต่างๆ ของรัฐ จึงจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิตประจำวันและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งในการจัดบริการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับคนพิการที่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการ เป็นการจัดบริการตามสิทธิและสวัสดิการตามมาตรา 20 (10) ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน เช่น บริการผู้ช่วยคนพิการ มีความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมของผู้ช่วยคนพิการ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรทฤษฎี 24 ชมและผ่านการฝึกปฏิบัติงาน 1 เดือน เพื่อจดแจ้งเป็นผู้ช่วยคนพิการและให้บริการคนพิการ รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับ ปีงบประมาณ 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายหลักตามเจตนารมณ์ของกระทรวงฯ ในระดับพื้นที่และระดับนโยบายรวมทั้งระดับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยาบาล ในการขับเคลื่อน 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1) การจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อพัฒนาภาพรวมการดูแลคนพิการ 2) การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการในชุมชนของโรงพยาบาล 32 พื้นที่ 22 จังหวัด 3) พัฒนาต้นแบบ New Normal ยกระดับด้านอาชีพ วิถีชีวิตใหม่คนพิการ ของโรงพยาบาล 11 พื้นที่ 4) สนับสนุนอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ในโรงพยาบาลนำร่อง ดังนั้น จึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีทักษะความพร้อมเป็นผู้ช่วยคนพิการ สามารถจัดบริการให้กับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ 22 จังหวัด รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563 จำนวน 84 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2563 จำนวน 79 คน รวม 2 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 163 คน

 

 


  • Today: 655
  • Total: 82.805