โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในช่วงปี 2564 – 2565”

วันนี้ (18 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3 กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในช่วงปี 2564 – 2565” จัดโดยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่าย ป.ย.ป. กระทรวง/ส่วนราชการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 250 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน ปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ ป.ย.ป. กระทรวง เจ้าหน้าที่ กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

____________________________________________

#ข่าวพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 733
  • Total: 79.109