วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช ถนนราชวิถี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน พก. เข้าร่วมงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเผยแพพระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคม และประเทศชาติ โดยมี พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการคุณ