โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมงานเตรียมความพร้อมคนทุกวัย ร่วมสร้างสังคมไทย สูงวัยอย่างมีพฤฒิพลัง “ก้าวสู่วิถีปรกติใหม่ในสังคมสูงวัย : Step Forward to New Normal Life for Aged Society”

วันนี้ (10 ส.ค. 63) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานเตรียมความพร้อมคนทุกวัย ร่วมสร้างสังคมไทย สูงวัยอย่างมีพฤฒิพลัง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ก้าวสู่วิถีปรกติใหม่ในสังคมสูงวัย : Step Forward to New Normal Life for Aged Society” โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อเป็นการสร้างความรับรู้ให้กับคนทุกวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเป็นการแสดงพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุตามประเด็นระเบียบวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ โดย รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 และศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2536 และนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) ประจำปี 2539 เป็นต้น รวมถึงนิทรรศการให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุจากภาคีเครือข่าย ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

 

 


  • Today: 48
  • Total: 81.731