โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมประชุมพิจารณาและเสนอร่างแผนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. พร้อมด้วย นางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร บุคลากร พก. ผู้แทนของทุกส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวง พม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2564 ก่อนนำเสนอ รมว. พม. ในการประชุมครั้งต่อไป โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม.

 

แกลเลอรี่


  • Today: 911
  • Total: 84.570