โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องการดำเนินการส่งต่อผู้รับบริการที่อยู่ในโรงพยาบาล ตามกลุ่มเป้าหมายในสังกัดกระทรวง พม. (พส.,ผส.และ พก.)

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องชั้นประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.พม. อาคาร 5 ชั้น 3 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ และนางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการและเจ้าหน้าที่ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องการดำเนินการส่งต่อผู้รับบริการที่อยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งสิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาลในสังกัด กทม. โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครและผู้บริหาร กทม. รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และผู้แทนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม ซึ่งพิจารณาหารือร่วม ประเด็นการบูรณาการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย รายกรณีโดยใช้ทีมสหวิชาชีพ และแนวทางการพัฒนาระบบบริการคุ้มครองทางสังคม

__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 227
  • Total: 122.675