โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครู

วันนี้ (28 มิถุนายน 2563) เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก. มอบหมายให้กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) นำโดยนางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 โครงการ เตรียมความพร้อมเด็กพิการก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนนำร่อง 4 แห่ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ซึ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเด็กพิการ ก่อนการเปิดภาคเรียน โดยให้ผู้ปกครองกับเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกระบวนการกลุ่มย่อยการเตรียมความพร้อมเด็กพิการก่อนเข้าเรียน โดยแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม เพื่อฝึกทักษะได้แก่ ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และทักษะด้านสังคม ทักษะการรับรู้และการเคลื่อนไหว ทักษะทางวิชาการและการเตรียมความพร้อมทางอาชีพ โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 และวิทยากรภาคเอกชน ทั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนผลการร่วมพัฒนาตามกิจกรรม 5 ฐานการเรียนรู้ระหว่างเด็กพิการและผู้ปกครอง จำนวน 120 คน

 


  • Today: 181
  • Total: 73.543