โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะครูฝึกในศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการในสังกัด เตรียมพร้อมคนพิการมีงานทำ

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการคิดและเพิ่มทักษะของครูฝึกในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำ จัดโดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) โดยมุ่งหวังให้คนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตอบสนองความต้องการของตลาด และคนพิการ สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ และเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ พฤติกรรม แนวคิดในการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพใหม่ๆ ด้านดิจิทัล ให้กับคนพิการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย “ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์” หรือ “ผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ครูฝึกอาชีพ” ในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 8 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จำนวน 55 คน รวมทั้งหัวหน้าหน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การบรรยาย และการอภิปราย  โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย (กศน.) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 11 สถานประกอบการ บ ริษัทโตโยต้า และร้าน 60+ plus ซึ่งได้สนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 

แกลเลอรี่


  • Today: 1389
  • Total: 79.752