โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI)

วันนี้ (25 ธ.ค.63) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2563 โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านอาชีพ AI Trainer สำหรับกลุ่มคนพิการ และทดสอบการทำงานด้านข้อมูลบนแพลทฟอร์มการทำงานจริง เพื่อคัดเลือกคนพิการที่มีศักยภาพ ซึ่งหลังจากจบการอบรมจะมีการคัดเลือกคนพิการที่ผ่านการทดสอบและมีศักยภาพเพื่อเริ่มต้นทำงานในตำแหน่ง AI Trainer ทำให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงชีพด้วยตนเอง กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงาน พก. ผู้แทนศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และผู้แทนศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 190 คน

แกลเลอรี่


  • Today: 1405
  • Total: 79.768