Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เปิดอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ ( 21 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ได้ร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองผู้ใข้บริการรถยนต์สาธารณะ จัดอบรมฯ ขึ้นเพื่อให้กลุ่มผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ (TAXI) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทเพื่อจะได้นำไปใช้ในการให้บริการ รวมถึงเป็นกลไลสำคัญการสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเจตคติที่ดีและสร้างสรรค์ให้กับสังคมที่มีต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนกลไกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคนพิการ ซึ่งมีรูปแบบของการอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย (ภาคทฤษฎี) 3 ชั่วโมง การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 3 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงแนวคิดและแนวทางการฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความพิการ ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ บทบาทภารกิจของ อพม. และ อพม. เชี่ยวชาญด้านคนพิการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนสมาคมองค์กรคนพิการ ผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ (TAXI) และเจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 116 คน

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ https://dfund.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th // https://www.facebook.com/depfund/
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่


Copyright © 2020 - 2023 qlink