โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการพื้นที่ จ.นครราชสีมา

วันนี้ (16 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโคราช ชั้น 2 อาคารสิริวิทยาทร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเร่งขับเคลื่อนประเด็นด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อาทิ พระครูปลัด ดร.วีระชัย ธมมจิตโต? อดีตเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ประธานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ผู้แทนพมจ.นครราชสีมา และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกขอนแก่น 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการขับเคลื่อนแผน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาศักยภาพเด็ก (Student)? ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเด็กพิการก่อนเข้าเรียนร่วมทั้งระบบ ออฟไลน์ - ออนไลน์ และโครงการสอนเสริมทักษะเด็กพิการนอกเวลา ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 2) ด้านระบบสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษา (Environment)? 3) ด้านบุคลากร กลุ่มผู้ปกครองและกิจกรรม (Activity)? จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครู ร่วมกำหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล 4) ด้านนโยบาย (Tool)? ผลักดันให้เกิดมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะเร่งรัดเตรียมความพร้อมให้กับเด็กพิการ ผู้ปกครอง และครู เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ตามวิถีชีวิตใหม่ (New normal)

 


  • Today: 1021
  • Total: 84.678