โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. แสดงเจตจำนง “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่ทนต่อการทุจริต” (DEP Zero Tolerance)

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีประกาศแสดงเจตจำนง “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่ทนต่อการทุจริต” (DEP Zero Tolerance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ได้ร่วมสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมใหม่ที่จะไม่ทน ไม่ยอม ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในองค์กร ในทุกรูปแบบอย่างจริงจัง เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมในพิธี


  • Today: 893
  • Total: 84.552