โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ให้สัมภาษณ์ ผู้แทนยูนิเซฟประเด็นการดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย

วันนี้ (8 ก.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้อง DEP WARROOM บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก. ให้สัมภาษณ์กับผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (ยูนิเซฟ) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย (Healthy Communities Project for Children with Disabilities in Thailand) โดยมีคุณเพลิน ประทุมมาศ ผู้เชี่ยวชาญจากยูนิเซฟ เป็นผู้สัมภาษณ์ ทั้งนี้ พก. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย (Healthy Communities Project for Children with Disabilities in Thailand) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดย พก. มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและเครือข่ายระดับท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กพิการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการ ข้อมูล และแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเด็กพิการ

 


  • Today: 678
  • Total: 82.827