โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. จับมือสำนักพุทธฯ นำร่อง 10 ศาสนสถานสำคัญ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้ (4 ม.ค. 62) เวลา 09.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ” พร้อมปล่อยขบวนไหว้พระ 10 วัด เชื่อมบุญเกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ส่งความสุขให้กับคนพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศ โดยมีคณะกรรมการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนคนพิการ และสื่อมวลชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นการขจัดอุปสรรคในการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 ที่กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. จึงได้ดำเนินโครงการเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อคนพิการและคนทั้งมวล “Smile City For All” โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลัก การออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (Universal Design) สำหรับเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของอาคาร สถานที่ราชการ ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่สาธารณะ สำหรับรองรับคนพิการและทุกคนในสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการ ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถเดินทางออกจากบ้านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมและดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)       

                        

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดกิจกรรม “ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ” ในวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ที่กระทรวง พม. ส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศภายใต้แนวคิด "พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562” (Fill with Happiness) ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดย พก. และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย ทางลาด ที่จอดรถคนพิการ ห้องน้ำป้ายสัญลักษณ์ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภายในศาสนสถานทั่วประเทศ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนในสังคม ได้สามารถประกอบศาสนกิจและมีส่วนร่วมทางศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถวายชุดความรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้กับเจ้าคณะจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน เพื่อเป็นการแนะนำองค์ความรู้ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานทั่วประเทศ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ 2) การปล่อยขบวนไหว้พระ 10 วัดเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ ณ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยมีผู้เข้าร่วมขบวนฯ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน จากสมาคมคนพิการ องค์กรคนพิการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ศาสนสถานทั้ง 10 แห่ง ที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดา วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล

 

 

“กระทรวง พม. โดย พก. ขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวง พม. และในฐานะเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานด้านการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ขอยืนยันว่า กระทรวง พม. พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนทุกศาสนสถานเป็นต้นแบบทั่วประเทศ ที่เอื้อต่อคนพิการและผู้สูงอายุในการเข้าถึงเพื่อการประกอบศาสนกิจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างเท่าเทียม นำไปสู่การขยายผลไปยังศาสนสถานอื่นๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคมต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย


  • Today: 1490
  • Total: 83.623