วันที่ 1 มี.ค. 63 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จ. พิษณุโลก จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือการจดทะเบียนคนพิการ (One Stop Service) เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็วอย่างครบถ้วนทุกมิติ อีกทั้งเป็นกลไกในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในระดับพื้นที่อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จครบวงจร ทั้งนี้ ได้ร่วมมอบรถเข็นสำหรับคนพิการจำนวน 5 คัน โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. หัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขจังหวัด คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ สวนของพ่อ ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย อธิบดี พก. ได้เดินทางถึงบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครสวรรค์ โดยมี รมว.พม. นำลงพื้นที่ พร้อมด้วยคณะบริหาร โดยได้ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครสวรรค์ พร้อมร่วมประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 18 ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี จำนวน 18 หน่วยงาน และเครือข่าย (อพม. สภาเด็กและเยาวชน ลาภาองค์กรชุมชน) เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในพื้นที่ และรับมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ครบถ้วนในทุกมิติ ต่อไป