โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดเวทีเผยแพร่ข้อมูลรายงาน "สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงพิการ" พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักปกป้องสิทธิต่อบุคคลและหน่วยงานที่สนับสนุนด้านปกป้องสิทธิผู้หญิงพิการ

วันนี้ (22 มิ.ย. 65) เวลา 14.15 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานเวทีเผยแพร่ข้อมูลรายงาน "สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงพิการ" พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักปกป้องสิทธิต่อบุคคล และหน่วยงานที่สนับสนุนด้านปกป้องสิทธิผู้หญิงพิการ ได้แก่ นางสาวกนกอร สายทอง นางสาวณฐมน ยอดเพชร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก นายไพวัลย์ แสงสุนทร นางสาวพวงเพชร ลิมปีสุรีย์ และนาวอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ
นางสาวสราญภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อมูลคนพิการไทย โดย พก. ณ วันที่ 31 มี.ค. 65 พบว่า มีจำนวนคนพิการ 2,108,536 คน คิดเป็น 3.19% ของจำนวนประชากรไทย และเป็นผู้หญิงพิการ 1,006,699 คน หรือร้อยละ 47.74 โดยมีสถานการณ์ความรุนแรงของการล่วงละเมิดทางเพศกับกลุ่มเด็ก ผู้หญิง ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ผู้หญิงพิการ และเด็กพิการ จะเป็นกลุ่มที่มักถูกกระทำซ้ำ และถูกเลือกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากตัวเลขสถิติที่ได้มีการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ อีกทั้งกลุ่มคนพิการยังเป็นกลุ่มที่ควรต้องมีกลไกในการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้คนพิการตกเป็น “ผู้ถูกกระทำ” หรือ “เหยื่อ” ความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงและเด็กหญิงพิการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถเข้าถึงสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กหญิงพิการ ไม่ให้ถูกกระทำความรุนแรง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกกระทำความรุนแรง การพัฒนาล่ามในกระบวนการยุติธรรม สู่การผลักดันการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสตรี การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้หญิงและเด็กหญิงพิการ และการสนับสนุนบทบาทของสตรีและเด็กหญิงพิการในเวทีระดับชาติและระดับสากล

______________
#ข่าวสารคนพิการ #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่