โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. ร่วมภาคีเครือข่าย เปิดงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อคนทั้งมวล รวมสุดยอดเทคโนโลยี นวัตกรรมอารยสถาปัตย์ ที่เอื้อต่อทุกคนในสังคม

 

นนี้ (30 พ.ย. 61) เวลา 10.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” (Thailand Friendly Design Expo 2018) พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน องค์กรดีเด่น และคนพิการต้นแบบ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ Impact Exhibition Hall 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงการออกแบบที่เป็นสากลและมิตรต่อคนทั้งมวล หรือ Universal design ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อเติมเต็มความต้องการของมนุษย์ หรือ การออกแบบสำหรับทุกคน (Design for all) ให้สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเต็มศักยภาพ โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ เพื่อสร้างพื้นที่อารยสถาปัตย์ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม” ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน”

 

 

 

 

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2564 รวมถึงสถิติจำนวนคนพิการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวนกว่า 2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 3 ของประชากรทั้งประเทศ แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) หรือ อารยสถาปัตย์ จึงเป็นแนวคิดเชิงก้าวหน้าสร้างสรรค์ และมีความสำคัญเป็นอย่างมากในในชีวิตประจำวัน เช่น อาคาร บ้านเรือน ตลอดจนสถานที่สาธารณะ หรือระบบขนส่งมวลชนต่างๆ จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” (Thailand Friendly Design Expo 2018)Thailand Friendly Design Expo 2018 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ และผู้สูงอายุ รวมถึงคนทั้งมวล และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญให้สังคมตระหนักและคำนึงถึงความจำเป็นของการจัดให้มีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) หรือ อารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังได้รวบรวมแนวความคิดจากทุกโซนในงานมาไว้ในพาวิลเลี่ยนของกระทรวง พม. หรือ Smart Pavilion เพื่อเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมสังคมไทยในปัจจุบัน ที่มีนวัตกรรมอันหลากหลาย ช่วยให้การดำเนินชีวิตของคนพิการ และผู้สูงอายุ มีความสะดวกสบาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายผู้พิการ ASEAN รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 1,500 คน 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่มนุษย์ล้อนานาชาติ การแสดงโขนรามเกียรติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม การมอบใบประกาศเกียรติคุณ Friendly Design Awards และบูธนิทรรศการที่แบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่ 1) โซนคุณภาพชีวิตที่นำสมัย (Smart Living for All) 2) โซนการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Design for All) 3 )โซนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) 4) โซนอาหารเพื่อคนทั้งมวล (Food for All) และ 5) โซนสินค้า Friendly Design 

 

 

 

“กระทรวง พม. โดย พก. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 ในครั้งนี้ ซึ่งแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เป็นแนวคิดเชิงก้าวหน้าสร้างสรรค์ และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อทุกคนในสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ปราศจากการถูกเลือปฏิบัติ และสามารถเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆ ได้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน และจะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

 


  • Today: 971
  • Total: 84.629