โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. ประธานประชุมขับเคลื่อน จัดทำ UD รถไฟฟ้าสายสีเขียว

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Universal Design หรือ UDf) 

 

 

โดยหารือในประเด็นการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 9 สถานี รวมถึงสภาพปัญหาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนของแต่ละสถานี อีกทั้งหาแนวทางการแก้ไข การปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) หน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สำนักจราจรและการขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ และบุคลากร พก. เข้าร่วมการประชุม

 

 

 

 


  • Today: 1440
  • Total: 79.802