วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมทีม One Home พม. จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนและคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน จำนวน 195 ครอบครัว ณ บ้านแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ต่อด้วยการเข้าร่วมพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก DAY CARE NIGHT CARE เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ต้องประกอบอาชีพทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ที่ไม่มีเวลาและไม่สามารถหาสถานที่เลี้ยงดูเด็กได้ โดยให้เป็นโมเดลต้นแบบในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแห่งแรกในประเทศไทยใน จ.เชียงใหม่ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ จากนั้น รองอธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “อพม.ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ต่อด้วยการร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารที่พักโครงการเคหะชุมชนฯ พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี)