โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ จ.แพร่ โดยมี รมว.พม. เป็นประธานนำลงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชน อีกทั้ง ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานนำลงพื้นที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม.

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ การลงพื้นที่จังหวัดแพร่มีการเดินทางไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยมการบูรณาการการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแพร่ อีกทั้ง ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับสมาชิกในครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้กิจกรรมในโรงเรียนฯ เป็นสื่อกลาง อีกทั้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งของการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเหมืองหม้อ นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยตำบลเหมืองหม้อ อาทิ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ ห้องเรียนและฝึกอาชีพ และห้องเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น

 


  • Today: 147
  • Total: 73.509