โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี พก. เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ "ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝันคนพิการ"

+

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ชลิสา ภานุ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ "ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝันคนพิการ" ภายใต้โครงการ รณรงค์สิทธิคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข จัดโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาภาคเหนือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรณรงค์สิทธิคนพิการและให้ความรู้ทางด้านอาชีพที่คนพิการพึงได้รับตามกฎหมาย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและผลงานที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีจากหน่วยงานด้านคนพิการ โดยมีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ  และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานจำนวน 800 คน


  • Today: 1513
  • Total: 83.644