โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สคพ.พระประแดง ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.นางสาวเกสรา สัพพะเลข ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง พร้อมด้วยนางสาวพัณณ์ชิตา พละมา นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งหน่วยงานได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคนพิการที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

แกลเลอรี่


  • Today: 708
  • Total: 79.085