โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดีพก.ชวนเที่ยวงาน Thailand Social Expo 2018


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เชิญชวน ผู้ที่สนใจเที่ยวชมงาน Thailand Social Expo 2018 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม เมืองทอง ธานี ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 โดยภายในงานจะมีทั้ง นิทรรศการและนวัตกรรมต่างๆ จาก 18 กระทรวง การแสดงความสามารถต่างๆของกลุ่มเป้าหมาย เวทีเสวนา และ การออกร้านค้าต่างๆ ของทั้งภาครัฐและ เอกชน รวมกว่า 100 องค์กรตลอด 3 วัน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิด อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อให้สอด คล้องกับนโยบาย พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา กำหนดการขับเคลื่อนงาน โดยลดความเหลื่อมล้ำ กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยนโยบาย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จึงมอบหมายให้กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการรวบการจัดงานต่างๆของแต่ละ กระทรวงไว้ด้วยกัน พร้อมกันนี้ งาน Thailand Social Expo 2018 ยังเป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 100 องค์กร ที่จะนำการแสดงนวัตกรรม การแสดงต่างๆโดยเฉพาะ กระทรวง พม. ที่จะนำการแสดงของกลุ่มเป้าหมายมาแสดงทั้งเวทีหลัก และ เวทีย่อย การเสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ รวมไปถึงการออกร้านค้า จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย 4 โซนสำคัญ ได้แก่ โซน 1 การประชุม วิชาการเสวนาปาฐกถาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมและการนำเสนอรายงานสถานการณ์ทางสังคม อาทิ “พลังสตรีอาเซียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” “เมืองทุกมิติ: การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยและประเทศ ASEAN โดยชุมชนเป็นแกนหลัก” และ “Social Map กับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”เป็นต้น โซน 2 การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคมของประเทศไทยเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมต้น แบบที่ดีของการพัฒนาสังคมเทคโนโลยีเพื่อสังคม อาทิ การจำลองบ้านและที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อคนพิการ การให้บริการ ทางสังคม บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ การทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ การนวดแผนไทย บริการวัดสายตา และ บริการแว่นตา เป็นต้น โซน 3 การแสดงผลิตผลด้านสังคมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ ผลิตภัณฑ์ทอฝัน By พม. ธงฟ้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น และ โซน 4 การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างสรรค์ของคนในสังคม อาทิ การแสดงโขนรามเกียรติ์ของผู้พิการทางการได้ยิน ตอน “ยกรบ” การแสดงศิลปิน S2S การแสดงของชนเผ่าอาข่า และการเดินแฟชั่นโชว์ของผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว นายสมคิด ยังได้เชิญชวนให้กับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม ณ Hall 5-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม เมืองทอง ธานี ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 19.00 น.


  • Today: 1498
  • Total: 83.630