โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ประชุมหารือร่วม depa และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเด็นแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นายกสมาคมผู้ปกครองออทิสซึมไทย และผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ โดยจะมีการผลักดันและต่อยอดวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการนำร่องจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ร้านนวดอาสาวดี (นวดครบวงจร) และ Art Story by Autistic Thai โดยการนำ Digital เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้สามารถเติโต แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 

 

 

 

 

 


  • Today: 617
  • Total: 82.768