โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา “พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคเพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุข”

วันนี้ (4 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาเรื่อง “พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคเพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุข” จัดโดยคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร  โดยมีนางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน และนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานในเปิด โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สิทธิประโยชน์ และสิทธิสวัสดิการสังคม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการสังคมให้ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพื่อความอยู่ดีมีสุขต่อไป

 

 


  • Today: 710
  • Total: 79.087