โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานจัดสวัสดิการสังคม จ.ปราจีนบุรี โดย รมว.พม. เป็นประธานนำลงพื้นที่

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  ณ  สถาบันการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้าง และโครงการบ้านมั่นคงชนบท ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานนำลงลงพื้นที่ พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  อีกทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของตำบลดงขี้เหล็ก

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ อธิบดี พก. ได้ร่วมประชุม ทีม พม. One Home  รวม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายก โดย รมว.พม. ได้เน้นย้ำให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย  โดยต้องปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางกำหนดนโยบาย One Home หรือ Model การทำงานในพื้นที่อย่างเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและหน่วยงานภายในกระทรวง  พม. โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ  อีกทั้งให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เป็นช่องทาง สำหรับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถเข้าถึงการให้บริการสวัสดิการของภาครัฐ  โดยเน้นการทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบปัญหาในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน และทันเหตุการณ์ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ


  • Today: 765
  • Total: 82.911