โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ โดยมี รมว.พม. นำลงพื้นที่

 

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีม พม. One Home จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชน อีกทั้งติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจบูธผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เวลา 17.00 น. อธิบดี พก. และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่และเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานและเครือข่าย อาทิ กลุ่มเครื่องเงิน กลุ่มทอผ้าละว้า กลุ่มแปรรูปกาแฟ กลุ่มลูกประคบ กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มนวดแผนไทย บูธท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม นิทรรศการพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับชาวเขา และพิพิธภัณฑ์ชาวเขา เป็นต้น อีกทั้ง ยังได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


  • Today: 1401
  • Total: 79.764