โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ พบปะเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ ในกิจกรรมเดินทางไกลเรียกร้องสิทธิฯ

วันนี้ (5 ก.ย. 62) เวลา 07.50 น. ณ ศาลหลักเมืองสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่เพื่อพบปะนายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ พร้อมเครือข่าย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ ซึ่งได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเรียกร้องสิทธิ์กรณีถูกหักหัวคิวเงินช่วยเหลือคนพิการ กาฬสินธุ์ - กรุงเทพฯ ระยะทาง 600 กม. เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเป็นธรรม และเพื่อป้องกันไม่ให้คนกลางหาผลประโยชน์จากกรณีนี้ได้ ทั้งนี้ อธิบดี พก. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเครือข่ายคนพิการ ว่าการสืบหาข้อเท็จจริงอยู่ในระหว่างกระบวนการดำเนินการสืบสวน และได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมเตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงแรงงาน (รง.) เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและหามาตรการและแนวทางในการป้องกันไม่ให้มีคนกลางมาหาผลประโยชน์จากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ภายในเดือนตุลาคม 2562

 

 


  • Today: 149
  • Total: 73.511