โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบการให้บริการศูนย์เบ็ดเสร็จสำหรับคนพิการ จ. บุรีรัมย์

วันที่ 31 มกราคม 2563 นางธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ อธิบดี พก. พร้อมข้าราชการการในสังกัด พก. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสำหรับคนพิการ (One Stop Service for Handicaps) ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมี นายแพทย์ไกรวุฒิ สุขสนิท รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ รพ. บุรีรัมย์ และ แพทย์หญิงภัคภร ปรืฐนัทธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ รพ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการให้บริการทำบัตรคนพิการ ณ จุดให้บริการในพื้นที่ รพ. บุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการในการลดระยะเวลา ลดขั้นตอนการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลและให้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสำหรับคนพิการ เป็นศูนย์บริการทั่วไป ของ พก.

จากนั้น อธิบดี พก. ลงพื้นที่ติดตามนิเทศน์และประเมินผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในระดับจังหวัด โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะ พมจ. บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภารกิจ แนวทาง และประเด็นปัญหาการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์


  • Today: 935
  • Total: 84.594