โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. หารือ NIDA ประเด็นการจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ปี 63

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ให้คณะอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA พร้อมคณะเข้าพบ เพื่อหารือในประเด็นการจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนการออกแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกระดับให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ณ Co-working space ชั้น 3 พก.

 


  • Today: 42
  • Total: 81.726